Algemene voorwaarden


 

De algemene voorwaarden van EdithFotografeert zijn
van toepassing op offertes, opdrachtbevestigingen,
mondelinge en schriftelijke overeenkomsten,
en alle andere rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf
en de wederpartij.

Hogere kosten, extra werk en annuleren

Als de fotograaf hogere kosten heeft moeten maken
en/of meer werk heeft moeten verrichten
dan in de offerte aangegeven stond,
door wijzigingen in de opdracht door de wederpartij,
worden de kosten hiervoor extra in rekening gebracht.
Voor extra werk wordt hier de prijs aangehouden
die ook vermeld staan op de website bij vergelijkbare diensten.

Bij annulering van een schriftelijke
of mondelinge opdrachtovereenkomst
door de wederpartij op welk moment
en om welke reden dan ook heeft de fotograaf
recht op 25% van de overeengekomen vergoeding. 
(en ten minste het bedrag van de aanbetaling)

Betalen en levering van de foto’s

De wederpartij zal de factuur controleren op onjuistheden.
Indien de factuur niet binnen 10 dagen na factuurdatum
wordt geretourneerd met daarbij schriftelijk aangegeven
deugdelijke redenen over onjuistheden,
zal de factuur als bindend gelden.

Is de factuur door de wederpartij na controle betaald,
zal de factuur als bindend gelden. (ook als dit binnen 10 dagen is)

Indien de fotograaf het bedrag niet binnen de termijn
van 30 dagen heeft ontvangen,
is de wederpartij wettelijke rente verschuldigd.

Levering. De digitale bestanden of gedrukte foto’s
of albums kunnen worden opgehaald op het kantoor van de fotograaf.
Beelddragers zoals een usb-stick of dvd verzonden via post of internet
zijn voor risico van de wederpartij.

Levertijd, indien de levertijd niet is afgesproken,
wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.
Indien een extra snelle levertijd nodig is,
mag de fotograaf de vergoeding verhogen.

Klachten over het geleverde werk dienen zo snel mogelijk,
maar in elk geval binnen 10 dagen na levering schriftelijk
aan de fotograaf te worden medegedeeld.
Indien deze klachten rechtmatig zijn,
heeft de fotograaf het recht binnen een redelijke termijn
alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

Rechten van de fotograaf en derden.

De fotograaf heeft het recht om alles wat niet uitdrukkelijk
is omschreven bij een opdrachts bevestiging
naar eigen creatief en technisch inzicht te fotograferen,
bewerken en af te leveren.

Leveranciers: de fotograaf is vrij in de keuze van leveranciers
(bv. Voor fotoalbums, en afdrukken) en derden
met wie de fotograaf werkt. (bv. De fotografie-assistent of tweede of inval-fotograaf)

Het auteursrecht op de fotografische werken ligt bij de fotograaf.
De digitale fotobestanden mogen gedeeld worden met
vrienden en familie, maar bij plaatsing op internet
en overige publicaties dient de naam van de fotograaf
te worden vermeld. Ook mogen de digitale foto’s niet bewerkt worden.

Rechten van derden.
De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van toestemming
van geportretteerden is voor de wederpartij,
indien deze foto’s publiceert, of,
indien de wederpartij toestemming aan de fotograaf geeft
om de foto’s uit de opdracht voor portfolio
en reclamedoeleinden te gebruiken.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade
welke voor de wederpartij is ontstaan,
behalve als er sprake is van grove opzet van de fotograaf.

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn,

worden beheerst door Nederlands recht. 23.2 De toepasselijkheid van

het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.